HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


VIII
Guruplar ve İlişkiler

Yılan Hikâyesi
Yıllarca önce "Oku" dergisini çıkarırken birkaç İmam-Hatipli gençten bir mektup almıştık, "Mevdûdî, Seyyid Kutup, İbn Teymiyye, M. Hamidullah" gibi şahısları soruyorlar, bunların leh ve aleyhlerinde işitegeldikleri sözler sebebiyle kafalarının karıştığını ifade ediyorlardı. Dergide yayımlanan cevabımızda ve gerektikçe yaptığımız birçok açıklamada özetle şöyle demiştik:" Bunların kimi ilim, kimi İslâmî hareket adamlarıdır; iyi, isabetli, örnek tarafları zıtlarına galiptir, kendilerinden istifâde edilebilir, ama her insan gibi onların da ilmî hatâları olabilir, bunlar da sabit olunca tenkit edilir, hatâlara uyulmaz..." Sonra bu isimlere Efgani, Abduh, Reşid Rıza gibileri eklendi. Bunlar hakkında yaptığımız incelemeler sonunda "aleyhlerinde söylenen ve yazılanlarda mübalağalar, hattâ yakıştırma ve iftiralar bulunduğu, bazı kimselerin de bunları medihte aşırıya gittikleri, bunların da birer beşer oldukları için, iyi ve doğru sözleri, işleri yanında hatâlı yanlarının da bulunduğu, ancak genel bir değerlendirmeye tâbî tutulduklarında müsbet vasıflarının daha baskın olduğu" kanâatine vardık, bu kanâatimizi sağlam delîllere (daha ziyâde bu kişilerin kendi sözlerine, yazılarına ve fiillerine) dayanarak ortaya koyduk (Ensar Neşriyat ve İz Yayınlarında bulunan "Gerçek İslâm'da Birlik" isimli kitabımıza bakılsın).
Bu kişilerin aleyhinde yazıp çizenler ya muhaliflerinin ve gayr-i müslim müsteşriklerin sözlerine dayanıyorlar yahut da kendilerine ait olduğu sabit bulunmayan vesikalara istinad ediyorlar (Meselâ Efganî'nin İstanbul'da yaptığı konuşmanın ona ait sahih metni yoktur, E. Renan'a yazdığı cevabın onun kaleminden çıkmış metni yoktur). En etkili ve sahih olanı Efgani ve Abduh'un mason olduklarına dair vesikalardır. Abduh ve Reşid Rıza bu konuda şu açıklamayı yapmışlardır: Evet mason locasına girildi, hattâ yeni loca bile kuruldu, ancak bu siyasî mücadelede locayı kullanma amacına yönelik idi, sonuç vermediği görülünce Abduh alâkasını kesti, Reşid Rıza masonluğa hiç girmedi ve masonluk aleyhine birkaç defa fetvâ neşretti...
Defalarca yaptığımız bu açıklamayı burada tekrar edişimizin sebebi bu günlerde piyasaya yeni bir tercüme kitabın çıkmasıdır. Efganî aleyhindeki bu kitabın girişinde de bize hayli hücûm edilmiş, karalar çalınmıştır. Anlamakta güçlük çektiğimiz husûs, Efganî ve benzeri kişiler hakkında yaptığımız ilmi değerlendirmeler sebebiyle onlar ile bizim aramızda fikir, yöntem ve dâvâ birliği alâkası kurulmasıdır. Bir kimse hakkında, delîllere dayanılarak verilen hüküm, yapılan değerlendirme yalnızca bundan ibaret olur, inceleme yapanı onların mensubu kılmaz, buna katılmayan kimselerin yapacağı şey, hüküm ve değerlendirmenin yanlış olduğunu yine objektif delîllere dayanarak ortaya koymaktır, bu yapıldığı takdirde bize düşecek olan vazife de önceki hüküm ve değerlendirmemizi tashih etmektir. Bunları yapacak yerde, sırf bazı şahıslar hakında yaptığımız ilmî inceleme ve değerlendirmelere dayanarak "H. Karaman şucudur, bucudur " demek bühtandır, iftiradır. Ben "İmam-ı Rabbanî ve İslâm Tasavvufu" konusunda da kitap yazdım, değerlendirme yaptım; yazmak ve değerlendirmek yazanı yazılana tabi kılıyorsa niçin bana "Rabbanîci, tasavvufçu" demiyorlar?
Benim fikrim, yolum, yöntemim, dâvâm hakkında hüküm vermek isteyen kimse -eğer peşin hükümlü, duygu ve zekâ arızalı, kötü niyetli... değilse- "kendi düşüncem, dâvâm ve yöntemim olarak söylediklerime, yazdıklarıma" bir de yaptıklarıma bakmalıdır. Bilgisine güvenen, ahlâkı müsellem şahıslar ile bu konuları (fikrimi, dâvâmı, yöntemimi) yazılı ve sözlü olarak tartışmaya hazırım. Niyeti kötü, ahlâkı ve zekâsı arızalı şahıslara gelince onları muhatap almam, kamu oyunu uyarmak için gerektikçe böyle genel açıklamalarla yetinirim.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: