HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(314) Zekat akrabadan kimlere verilir/verilmez konusundaki sorular.

Zekat akrabadan kimlere verilir/verilmez konusundaki sorular:

Soru:
Bir kimse gelinine zekat verebilir mi? Gelininin kocası ölmüşse veya ölmemişse fark eder mi? Aynı şekilde damada verilir mi veya kayınpedere, kayınvalideye verilebilir mi zekat?

Cevap:
Geline, damada, kayınpedere, kayınvalideye -bunlar muhtaç ise- zekat verilebilir.


Soru:
Zekatı verirken (kardeşime) "bu parayı faydalı işlerde kullanman, içkiye vb. boş şeylere harcamaman kaydıyla sana veriyorum" demek doğru olur mu?

Cevap:
Bu sözler nasihat kabilinden olur. Zekat şartlı verilmez. Ona malik olan dilediği gibi harcar. Eğer meşru olmayan bir şekilde harcaması tehlikesi varsa ya ona verilmez, veya başkaca tedbirler alınır.

[Bu konuların çok sorulması nedeniyle zekatla ilgili uzun bir yazıdan bir alıntı:

Zengin zekâtı bizzat ödüyorsa ve alacak olan da onun yakın akrabası ise hüküm akrabalık derecelerine göre değişmektedir:

a) Usûl (dede-nine, anne-baba) ve fürû (çocuklar-torunlar): Muhtaç olan ana, baba gibi usûlden olanların nafakası evlâda, çocuk ve torun gibi fürûdan olan kimselerin nafakası da babaya düştüğü için bu nafaka mükelleflerinin mezkûr yakınlarına zekât vermeleri dolaylı olarak kendilerine vermeleri gibidir; menfaat kendilerine râcidir; bu sebeple usul ve fürûa zekât verilmeyeceğinde icmâa yakın ittifak vardır. İbn Teymiyye, mükellef nafakayı teminden âciz ise zekât verebilir demiştir.

b) Zevce: Kocanın, karısına zekât vermesi ittifakla caiz görülmemiştir; çünkü onun nafakasını temin kocasına düşmektedir.

c) Koca: Zengin zevcenin, fakir kocasına zekât vermesi Ebû Hanife'ye göre -kocasının ona vermemesi kıyası ile- caiz görülmemiştir. Ancak onun iki talebesi ile Şâfiî ve birer rivâyette Mâlik ve Ahmed'e göre zevcenin kocasına zekât vermesi caizdir; çünkü karı kocaya kıyas edilemez; ayrıca cevâzı hakkında hadîs vardır.

d) Diğer akrabalar: Kardeş, amca, dayı, hala gibi diğer akrabalara -fakir oldukları takdirde- zekât vermenin cevazı ihtilâflıdır: Mâlik ve Şâfiî nafakayı esas almışlar ve nafaka temini ile mükellef olan, akrabasına zekât veremez demişlerdir. Ebû Hanîfe ve Ahmed'e göre ise bu sınıftaki akrabaya zekât vermek caizdir; burada nafaka, cebrî mükellefiyyeten ziyade bir iyilik mahiyetindedir.]Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: