HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Ebedî risâlet

Bizim milli kimliğimizin bin yıldan beri oluştuğunu isabetle söyleyen, sonra dönüp bu bin yıllık manevi kökü yalnızca Türklüğe ve seküler kültüre indirgeyen bazı vatanadaşların tam hatırlama zamanlarıdır diye "bu konuda İslam'ın getirdiklerini" -daha önce yazdıklarımdan iktibasla- özetlemekte fayda görüyorum.

Hâtemu'l-enbiya (s.a.) dünyaya şeref verdiği çağda insan aklı, kültür ve medeniyet birikimi, bir müddetle sınırlı olmayıp artık dünyada kaldığı müddetçe insan varlığı ile sınırlı ve bu mânâda ebedî, evrensel olan bir risâlete muhatap olacak, bu risâleti kavrayıp onun ışığını evrensel boyuta ulaştıracak bir seviye ve kıvama gelme yoluna girmişti. Bu sebeple Yüce İrâde ve Mutlak Hikmet, kitapları Kur'ân-ı Kerîm'le, peygamberleri de Fahr-i kâinât (s.a.) ile noktalamayı uygun gördü. Bu son ve Ebedî Risâlet öyle bir irşad getirmeli, insanlığın yoluna öyle bir ışık tutmalı idi ki, ona tâbî olanlar bundan sonra sapmasın, şaşırmasın, bedbaht olmasın ve amaca ulaşsınlar! Bu risâletin anılan irşad ve ışığı ne ölçüde getirdiğini görebilmek için Ebedî Kitâb Kur'ân'a ve onu tebliğ eden, uygulayan, örnekleyen ve boşlukları dolduran Allah Rasûlü'nün (s.a.v.) siyer ve talimâtına bakmak yeterlidir. Bu iki ana kaynağa bakıldığında onun getirdikleri, çok küçük ölçekli bir tabloda şöyle görülmektedir.

İnsanlığın bozulan hâfızasını düzeltmiş, bilgi birikimini tashih etmiştir:

Doğru, güzel, iyi yapmanın önemli bir şartı doğru bilgidir; neyin gerçek, neyin iyi ve güzel olduğunu bilmektir. Allah, kâinât (varlık), yaratılış, insanın mahiyet ve değeri, yaratılış amacı, dünya hayatının sonu ve yeni bir hayatın (âhiretin) varlığı, risâlet, hak, adâlet gibi nice konuda beşerî bilgi kaynakları yetersizdir. Son fetret devrinde ilâhî bilgi kaynakları (semavî kitaplar) da tahrife uğramış, kısmen kaybolmuş, kısmen de beşerî katkılarla değiştirilmiş bulunduğundan, insanlığın hafızası bozulmuş, hak bâtılla karışmış, zihinler altüst olmuştu. Risâletin Ebedî Boyutu (s.a.) Hak'tan alıp tebliğ ettiği doğru bilgilerle bütün bu konularda insanlığın kaybettiğini onlara sundu; hâfızalar düzeldi, zihinler karışıklıktan kurtuldu. "Hatırla, hatırlat, hatırlasınlar diye..." şeklinde başlayan ve biten nice âyet, risâletin bu vazifesine işaret etmektedir.

Ebedî Risâlet tevhidî iman, şuur ve hayatı ihya etmiştir:

Fetret devrinde hemen bütün dünyada metafizik, sosyal, hukukî ve siyasî şirk yaşanıyordu; yerde ve gökte, farklı fonksiyonlar için çeşitli tanrılardan söz ediliyor, ırk ve soy bakımından insanlar farklı köklere dayandırılıyor, kendilerinde ulûhiyet kudretinden bir parça bulunduğunu vehmedenler Tanrı adına ve O'nun gibi teb'asına hâkim olmaya kalkışıyorlar; kanun koyuyorlar, "şu benim, bu tanrının ve dînin" diye paylaşmaya giriyorlardı. Ebedî Risâletin anahtarı ve parolası olan tevhîd cümlesinin "lâ ilâhe" kısmı bütün sahte tanrıları silip süpürdü, "İllallah" kısmı Bir Allah'ın varlığına imanı getirdi, "Muhammed Rasûlullah" kısmı ise "Bir, Yüce, Münezzeh, Ganî, Samed..." olan Allah ile O'nun yarattıkları arasındaki canlı, devamlı ve etkili ilişkinin temelini koydu: Allah birdi, başka tanrı olamazdı, O'nun irade ve rızâsını hiçbir kimse re'sen (kendi istek ve iradesiyle) temsil edemezdi. O, bunu kullarına Elçisi (s.a.) vasıtasıyla bildiriyor; Elçisini ve O'nun ümmetini bu iradeyi tebliğ etmekle, yeryüzünde fiilen -fert ve toplumların hayatında- tezahür etmesi ve yaşanması yönünde çaba sarfetmekle (cihad) yükümlü kılıyordu.

Ebedî Risâlet ilân ediyordu ki:

(Bu ilan gelecek yazıda)

27.08.2009Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: