HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


A- TÜRKİYE'DE:
15- Şeyhülislâm Hayri Efendi:
Gerektiği zaman başka mezheblerden ahkâm ve yürürlüğe koymak üzere irâde-i seniyyeler almıştır.(80)

16- Seyyid Bey:
Müderris ve bir zaman Adliye Vekili olan Seyyid Bey Usûl-i Fıkha dair nâtamâm, iki cild eserinde telfik, tercih ve ictihadı müdafaa etmiştir.
17- Manastırlı İsmail Hakkı:
Sırat-ı Müstakîm ve Sebîlü'r-reşâd'da yazdığı yazılarda telfîk, ictihad ve tercihi müdafaa etmiştir.(81)

18- İzmirli İsmâîl Hakkı:
Yeni İlm-i Kelâm, Hikmet-i Teşri', İlm-i Hılâf isimli eserleri ile makalelerinde aynı yolu takip etmiştir.

19- Ahmed Hamdi Akseki:
Diyanetçe neşredilen ve tarafımızdan notlar eklenerek sadeleştirilmiş bulunan "İslâm'da Birlik ve Fıkıh Mezhebleri" isimli tercüme eserine yazdığı mukaddimede ve makalelerinde kör taklîd ve taassubu yermiş; şuur, basîret ve ictihadı teşvik etmiştir. Dînî dersler, İslâm gibi eserleri önemlidir.

20- Ömer Nasuhi Bilmen:
Fıkıh branşında, "Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslâm Hukukunda İctihad" isimli tezimi hazırlamaya, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde kendisiyle başladığım muhterem, merhûm hocamız, zaman icâbı kalemini ihtiyatla kullanmış olmakla beraber, Fıkıh Kamusu'nda beş mezhebe yer vermesi, Tefsir Tarihinde İbn Teymiyye, İbn Kayyim, M. Abduh, R. Rizâ gibi müceddidler hakkında musnif ve takdirkâr ifadeler kullanması onun bu mevzulardaki görüşüne ışık tutmaktadır.


80. Prof. Mardin, age., s. 108 vd.
81. Sebîlürreşâd, C. II, s. 34, 66, 82, 98.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: