HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


2- el-Mercânî:
Şihâbuddîn b. Behâuddîn (v. 1306/1889); aslı Kazan vilâyetinin Mercan kasabasından olup Yabancı köyünde dünyaya geldi. Önce babasından okudu, sonra Buharâ ve Semerkand'e giderek tahsiline devam etti, Türkistan ve Kazan'ın zengin kütüphanelerinden istifade ederek tefsîr, hadîs, usûl, fıkıh ve tarihte üstad ve müctehid mertebesine ulaştı. İctihadını açıkça söyler, gerektiğinde eski müctehidlerin görüşlerini tenkid eder, kimseden çekinmezdi. Bu yüzden Kazan ulu Camii imamlık, hatipliği ile müderrislik görevinden azledildi ise de bilâhare iade edildi. İbn Kemâl'in "Müctehidlerin Tabakatı" hakkındaki risâlesine yazdığı tenkid bu âlimin ilmî kudretine parlak bir delil mahiyetindedir.(58)
Bazı eserleri: Müstefâdü'l-ahbâr fî târîhi-Kazân ve Bulgar, Nâzûratü'l-hak, Şerhu-Akaidi'n-Nesefî...(59)


58. M. Zâhidu'l-Kevserî, Hüsnu't-Tekâdî, s. 83-99 (Mercânî'nin şafak ve bazı vakitlerin teşekkül etmediği yerlerde ibâdet ile ilgili Nâzûratü'l-hak... isimli eserinden naklen)
59. ez-Ziriklî, el-A'lâm, C. III, s. 258.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: