HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Fas ve Tunus:
Fas'ta, âile hukukunu tanzîm eden "Müdevvenetü'l-ahvâli'ş-şahsıyye 1958'de yürürlüğe girmiştir.
Tunus'ta, 13-7-1958 tarihli emirnâme ile "Mecelletü'l-ahvâli'ş-şahsıyye" adı altında çıkarılan bir seri kanun âile ve mîras konularını içine almaktadır.(27)

Hindistan ve Pâkistan:
Hindistan'da eskiden beri hanefî mezhebi hâkimdir. 1772 tarihinde Britanya idaresinin çıkardığı kanun "müslümanlara mahsus âile, mîras ve benzeri konularda Kur'ân ahkâmının tatbik edileceği" hususunu tasrih etmiştir. Burada -tatbikatta- en çok başvurulan kitaplar Hidâye, Hindiyye, Sirâciyye ve Ca'ferî fıkhına ait Şerâiu'l-İslâm'dır. Durum ondokuzuncu asrın ortalarına kadar böyle devam etmiş, 1843-1937 yılları arasında kanunlaştırma hareketine başlanarak devam edilmiş ve ceza, usûl, evkaf, ahvâl-i şahsıyye gibi konularda çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunların ahvâl-i şahsıyye dışında kalan kısmı yabancı kanunlara dayanır, onlardan iktibas edilmişlerdir.
1947 tarihinde kurulan Pâkistan -yukarıda işaret edildiği üzere- ilk olarak bir anayasa hazırlığına girişmiş 1949'da neşredilen ve anayasanın hedeflerini tesbit eden kararnâme "İslâm esaslarına uygun olarak demokrasi, hürriyet, eşitlik, müsâmaha ve ictimâî adâlet" prensiplerini benimsemiştir. Sonradan kabul edilen anayasa yabancı kaynaklı idi. Merhum Ziyâu'l-hak yönetiminde yürürlüğe konan Anayasa ise İslâm'a uygun bulunmaktadır.
Diğer sâhalarda da kanunlaştırma hareketi -Mısır ve benzerlerindeki gibi- devam etmektedir.

Endonezya:
1945'te istiklâlini ilân eden -Lâhey konferansının 1949'da bu ilânı benimsediği- Endonezya'da ekseriyet şâfiîdir. Birçok yerli örf ü-âdet yanında -bilhassa ahvâl-i şahsıyye sahâsında- şer'î hükümler tatbik edilmektedir.(28)


27. Zeydan, s. 153.
28. el-Mahmesânî, age., s. 71-75.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: