HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Irak:
Irak'ta Mecelle 1951 yılına kadar yürürlükte kalmış, mezkür tarihte kabul edilen 40 numaralı Medenî Kanun ile lağvedilmiştir.
Ahvâl-i şahsiyye sâhasında Adâlet Bakanlığı 1925'te bir kanun tasarısı sevketmiştir. Kabul edilen bu tasarı bütün ahvâl-i şahsıyye ahkâmını câmi değildir; hanefî mezhebi esas alınmıştır, Ca'ferî şer'î mahkemelerinde kadıların tatbik edebilmeleri için bu mezhebin hükümlerini de ihtivâ etmiştir. 1959'da kabul edilen 188 numaralı kanun ve ta'dîli ile aynı sâhadaki taknîn hareketi devam etmiştir.(24)

Ürdün:
Mecelle'nin ta'dillerle hâlen yürürlükte bulunduğu Ürdün'de ahvâl-i şahsıyye dalında "Kanûnu-hukukı'l-âile" adıyle 1951'de çıkarılan kanun "nikâh, mehr, nafaka, talâk, iddet vb." mevzûları ihtivâ etmektedir.(25)
1976 yılında çıkarılan Medenî Kanun, Borçlar ve Aynî Hakları, İslâm Hukukuna göre tanzîm etmiş, belli bir mezhebe bağlı kalmamıştır. Kanunun 1448. maddesinin birinci fıkrası "Mecelle'nin, bu kanuna aykırı olan maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır" diyerek Mecelle'nin yerine kaim olduğunu ifade etmektedir.

Lübnan:
Burada da Mecelle yürürlükte idi. "el-Mücibât ve'l-uqûd" adıyla 1934'te kabul edilen kanun Mecelle'nin büyük bir kısmını lağvetmiştir. Şer'î mahkemelerin tanzîmine dâir bulunan 1942 tarihli kanun ile bunun 1946 tarihli ta'dîli şer'î mahkemeleri tanzîm etmiş, sünnî mahkemelerde Osmanlı Hukuk-ı Âile Kanunu, şîî mahkemelerde de Ca'ferî mezhebinin tatbiki esasını getirmiştir. Yıllardan beri bütün dînî gruplara hitap eden müşterek bir âile kanunu hazırlamak için yapılan çalışmalar bazı İslâm âlimleri ile hristiyan din adamlarının reaksiyonu yüzünden netice verememiştir.(26)


24. Prof. Zeydan, el-Medhal, s. 153; Prof. Sibâî, age., C. I, s. 12.
25. el-Mehmesânî, age., s. 62; Zeydan, age., a. y.
26. Aynı kaynaklar.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: