HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Suriye:
Suriye'de ahvâl-i şahsiyye sâhasında Osmanlı Hukuk-ı Âile Kanunu, Muâmelât sâhasında da Mecelle tatbik edilmekte iken 1949'da kabul edilen Medenî Kanun, Mecelle'yi ilgâ etti. Bu kanun başta Mısır olmak üzere Irak ve Lübnan Medenî kanunlarından mülhem olup yabancı menşelidir ve kabulünde komünistler âmil olmuşlardır.(22)
Aile hukuku için çalışmalara 23-10-1945 tarihinde Kadı ve Üstaz Alî et-Tantâvî'ye bir kanun tasarısı hazırlama vazîfesi verilmekle başlanmış oldu. Uzun komisyon çalışmalarından sonra hazırlanan tasarı 17-9-1953'te kabul edildi. Bu kanun "evlenme, ehliyet, vasiyyet ve mîras" bölümlerinde aile hukukunun bütün konularını muhtevîdir.(23)


22. M. Ahmed ez-Zerqâ, el-Fıkhu'l-İslâmî, C. I, s. 204; el-Mehmesânî, age., s. 74-75.
23. Tasarıyı hazırlayan komisyonda çalışmış bulunan Prof. Dr. Mustafa Ahmed ez-Zerkâ kanununun hazırlanışı ve vasıfları hakkında şu bilgiyi vermektedir: "...kanunun hükümlerini bütün ictihad ve mezhebleriyle beraber İslâm hukukundan aldık. Osmanlı Aile Hukuku'nun kabul ettiği, islâha yönelmiş bütün maddeleri ile çeşitli tarihlerde çıkan ve aile hukukunun muhtelif meselelerine temas eden maddeleri iktibas ettik. Bu maddelerin "mefkudun eşi, bir hususa bağlanmış talâk, üç talâk, hamilelik müddeti, dede ile beraber kardeşlerin mîrası ve müşterek mesele, zevi'l-erhâmın mîrası, dede yetimi" gibi bazılarına daha önce işaret etmiştik. Dînin sınırları içinde kalarak getirdiği ıslâhat ve attığı ileri adımlar yanında bütün ahvâl-i şahsiyye hükümlerini kanunlaştırmış bulunması ile bu kanun, İslâm dünyasında vazedilmiş -kendi nevinde- ilk tam kanun olmuştur. Mezkür kanun aynı zamanda kendi mevzûunda, bütün mezheb ve prensipleriyle ele alındığı takdirde İslâm hukukunun, zamanımızın çeşitli teşrî ihtiyaçlarına cevap verecek kabiliyet ve kifâyete sahip bulunduğunun amelî ve güzel bir belgesi, delîli olmuştur..." el-Fıkhu'l-İslâmî, C. I, s. 189. Mezkür kanunun çeşitli maddeleri için bak. H. K., Mukayeseli İslâm Hukuku, "Aile Bölümü".Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: