HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


72- el-Emîru's-San'ânî:
Muhammed b. İsmâîl (v. 1182/1768); Hz. Alî soyundan, mutlak müctehid bir imamdır. Kehlân'da doğdu, babasıyle beraber San'â'ya geldi. Devrin büyük ulemâsından okudu, sonra Mekke'ye ve Medîne'ye gelerek hadîs tahsil etti ve San'â'ya döndü. Zamanında Yemen'de ondan daha âlimi yoktu; mücehid olduğunu açıkladı, ictihadıyle amel ederek taklîdi reddetti. Namazda rukû'a giderken ve kalkınca elini kaldırmak, cum'a hutbesinde bazı imamların isimlerini anmamak gibi davranışlarını bahane eden zeydî ulemâ halkı aleyhine teşvik ettiler, def'alarca ölüm tehlikesi atlattı ve bir müddet hapiste yattı; bunlara rağmen hak bildiği yolda yürümeye devam etti. Talebesi arasında da birçok müctehid yetişmiştir. Yüz kadar değerli eseri vardır.
Eserleri: Sübülü's-selâm (Bülûğu'l-merâm şerhi), Tevdîhu'l-efkâr (iki cild, hadîs usûlü), el-Udde fî şerhi'l-umde li'bni Daqîq. Şerhu'l-Câmi'i's-sağîr (dört cild, hadîs), el-Mesâilu'l-merdıyye (ehl-i sünneti le zeydiyyenin ittifak ettikleri konular), İrşâdu'n-nuqqâd ilâ teysîri'l-ictihâd...(98)


98. eş-Şevkânî, age., C. II, s. 133-139.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: