HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


67- Bolevî Mustafa Efendi:
Mustafa b. Ahmed (v. 1086/1675); Dördüncü Mehmed devri şeyhülislâmlarından olan Mustafa Efendi Bolu'lu tüccardan Ahmed Efendi'nin oğludur. İlmi yanında üstün ahlâkı, sağlam seciyesi ve cesaretiyle meşhurdur. Köprülü Mehmed paşa rekabet yüzünden Girid'in şanlı serdârı Deli Hüseyin Paşa'yı idam ettirmek için Mustafa Efendi'den Fetvâ istemiş fakat alamamış(91) ve bu yüzden ona kin bağlamıştır. Mehmed Paşa'nın çeşitli iftiralarla Hüseyin Paşa'yı idam ettirmesi üzerine Mustafa Efendi padişah'a yazdığı acı arîzasında: "Sadr-ı a'zamın muradı dîn ü devlete hizmet olmayup, şahsî menfaatinden başka bir şey düşünmediğini..." söyleyerek idamın haksız olduğunu bildirmiş, hatta o sırada Bursa gezintisine çıkmak isteyen Padişahı bile tenkid ederek "Bursa'ya gezintiye değil, Venedik'e sefere çıkması" gerektiğini ifade etmiştir. Bu yüzden azledilerek Mısır'a nefyedilen şeyhülislâm orada hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Kenzü'd-deqaik üzerine bir şerhi ile çeşitli hâşiyeleri vardır.(92)

68- İbrâhîm el-Kürdî:
İbrâhîm b. Hasen el-Kevrânî (v. 1101/1690); Kürdistan'da Şehrân beldesinde doğdu, memleketinde arapça, meânî, mantık, matematik ve hey'et gibi ilimler ile usûl, fıkıh, tefsîr okudu, sonra Şâm, Mısır, Hicaz ve Haremeyn'e seyahat ederek bilhassa hadîs okudu ve istimâ eyledi. Medîne'de yerleşti, Mescidü'n-nebî'de arapça, farsça ve türkçe çeşitli ilimleri tedrîs eyledi. Şâfiî mezhebinde yetişmiş, sonra ictihad ehliyetini elde ederek müctehid olmuştur. Aynı zamanda nakşî bir sôfîdir. Seksen kadar eseri vardır.
Eserleri: İthâfu'l-halef bî-tahqîkı-mezhebi's-selef, Tahqîku't-tevfîq beyne-kelâmey-ehli'l-kelâm ve ehli't-tarîq. Mesâlikü'l-ebsar (hadîs), el-Ümem li-îqâzı'l-himem...(93)

69- Çatalcalı Alî Efendi:
Alî b. Muhammed (v. 1103/1692); Babası Alâiyeli Şeyh Mehmed Efendidir, kendisi Çatalca'da dünyaya gelmiş, şeyhülislâm Mınkarîzâde (1662-1674)'nin en güzîde talebesi arasına girmiş, icazetten sonra müderrislikten Rumeli kadı-askerliğine kadar çeşitli vazîfelerde bulunmuş ve hocasının azli üzerine onun yerine geçmiştir. Makamının haysiyyet ve istiklâlini titizlik ve cesaretle koruduğu için devşirme vezirler tarafından sevilmemiştir.
Matbû ve meşhur "Fetâvâ-yı Alî Efendi(94) bu zata aittir.(95)


91. Fakat Mustafa Efendi'nin halefi Esîrî Mehmed Efendi, Köprülüden korktuğu için bol miktarda katil fetvâsı verdiğini itiraf etmiştir. Bak. İ. Hâmî, age., C. III, s. 536.
92. Bursalı Tâhir, age., C. II, s. 23; İ. Hâmî, age., C. III, s. 535.
93. el-Murâdî, Silkü'd-dürar, C. I, s. 5 vd.; eş-Şevkânî, el-Bedr, C. I, s. 12.
94. Kefevî Sâlih Efendi tarafından cemedilmiştir.
95. İ. Hâmî, age., C. III, s. 537; Bursalı Tâhir, age., C. II, s. 61.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: