HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


64- Aliyyu'l-Kaarî:
Alî b. Muhammed Sultân (v. 1014/1606); onuncu asır sonunun müceddidlerinden ve hanefî fukahâsının büyüklerindendir. Herat'ta doğdu, Mekke'ye geldi, İbn Hacer el-Mekkî, es-Sindî, Ebu'l-Hasen el-Bekrî gibi zevattan okudu. Her yıl bir mushaf yazdığı, kenarına kıraât ve tefsîre ait notlar koyduğu, bunu satarak geçindiği nakledilmiştir. Pek çok ve faydalı eseri vardır. Şâfiî, Mâlik gibi imamlara itiraz ettiği için tenkid edilmiştir.
Bazı eserler: el-Mirqât fî şerhi'l-mişkât (beş cilt), Tefsîru'l-Kur'an (üç cilt), el-Esmâru'l-ceniyye (hanefîler), Şerhu'l-Muvatta' li-Muhammed; Şerhu'ş-Şifâ, Şerhu'ş-Şemâil, en-Nâmûs (Kamus muhtesarı), el-Erbeûn (çeşitli mevzularda kırk hadîsler), Şerhu'l-fıkhıl-ekber, Ş. el-Emâlî, Ş. Ayni'l-ilm (İhyâ muhtesarı), Fethu-bâbi'l-İnâye (Nikaye şerhi)...(88)

65- İmam İbn er-Raşîd:
el-Qâsim b. Muhammed (v. 1029/1620); Yemen Kasimiyye devletinin müessisi, müctehid ve mücahid bir zattır. Bazı Osmanlı ümerâsının zulmü üzerine baş kaldırmış, uzun zaman güç şartlar altında çete muharebesi yapmış, sonunda elinde bulunan dağlık bölge kendisinde kalmak üzere sulh yapılmış, vefatından sonra evlâdı bütün Yemen'i ele geçirerek Kasimiyye hânedanının iktidarını temin etmişlerdir.
Siyasetle ilmi birleştiren İmam el-Qâsim'in ehl-i beyt hadisleri ile muteber hadis mecmûlarının muhtevâlarını câmi, ictihadına göre izahlı "el-İ'tisâm" isimli eseri meşhurdur. Vefatından sonra Ahmed b. Yûsüf (v. 1252/1868) tarafından tamamlanmıştır. Ayrıca akaide dair el-Esas'ı ile el-İrşâd isimli bir risâlesi mevcuttur.(89)

66- Hayruddîn er-Ramlî:
Hayruddîn b. Ahmed (v. 1081/1671); Filistin'in Remle bölgesinde doğdu, 1008'de Mısır'a gelerek el-Ezher'de altı yıl kaldı, sonra memleketine avdet etti, iftâ ve tedrîs ile meşgul oldu. Fıkıh'ta derecesi Ebu's-Suûd gibidir. Önce şâfiî iken ağabeyinin isteği üzerine hanefî olmuştur. Şâfiîliği terketmeden önce İmam Şâfiî'nin kabri üzerine bir kâğıt bırakarak izin istediği ve rüyâsında İmam'ın: "Hepimiz doğru yol üzerindeyiz" dediği nakledilmiştir.
Eserleri: el-Kenz, el-Eşbâh ve'n-nezâir, Mazharu'l-haqâık (Bah-i râık şerhi), el-Fetâvâ'l-Hayriyye...(90)


88. Lüknevî, age., s. 8; eş-Şevkânî, age., C. I, s. 445.
89. eş-Şevkânî, age., s. 47-50.
90. el-Muhibbî, Hülâsatü'l-eser, C. II, s. 134-140.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: