HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


63- Hoca Sa'düddîn Efendi:
Sa'düddîn b. Hasen Can (1008/1599); Üçüncü Mehmed devri şeyhülislâmlarından, âlim, müverrih ve edîb bir zat olup Yavuz Sultan Selîm'in nedîmi Hasan Can'ın oğludur. İstanbul'da doğmuş, devrinin ünlü âlimlerinden okuduktan sonra Mağnisa'da vâlî bulunan Şeyhzâde Üçüncü Murad'ın hocalığına tayin edilmiş, "hâce-i sultânî" ve "reîsü'l-ulemâ" olmuştur.(85) Üçüncü Mehmed tahta geçince onun da hocası olmuştur. Eğri seferindeki Haçova meydan muharebesinde, ümitsizliğe düşerek kaçmağa hazırlanan Üçüncü Mehmed'e: "Pâdişahum lâzım olan yerinüzde sâbit ve ber-karar olmakdur; cengün hali budur; ecdâd-ı ızâmunuz zamanında olan tabur muharebeleri ekser böyle vaki olmuştur, mu'cizât-ı Muhammed aleyhisselâm ile inşâallahu teâlâ fırsat-ı nusrât ehl-i İslâm'undur! Hâtır-ı şerifünüz hoş tutun!" diyerek firarını önleyen ve harbin gidişini mağlûbiyetten galibiyete çeviren mücahid de Hoca Sa'düddîn Efendidir.(86)
Eserleri: Tâcü't-terâvîh, Selîm-nâme, Lârî Tercemesi, Risâle-i Kuşeyriye ve bazı hâşiyeler.(87)


85. O devirde bu makam meşîhate muâdil olup, azil ve nasba selâhiyeti vardır.
86. İ. Hâmî, age., C. III, s. 175 vd.
87. Bursalı Tâhir, age., C. III, s. 66; İ. Hâmî, age., C. II, s. 526.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: