HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


57- Sa'dî Çelebi:
Sa'dullah Sa'dî b. İsâ (v. 945/1538); aslı Dadaylıdır, çeşitli müderrisliklerde ve İstanbul kadılığında bulunmuş, İbn-i Kemâl'in vefatı üzerine Kanûnî devrinin üçüncü şeyhülislâmı olmuştur. Fetâvâsı ve Kazi üzerine hâşiyesi meşhurdur.(79)

58- Şeyhzâde:
Muhyiddîn Muhammed b. eş-Şeyh Muslihiddîn (v. 951/1544); İzmili, asrının ulemâsından okudu, müderris oldu, sonra evine çekilerek ibâdet, te'lîf ve camide tefsîr rivâyeti ile meşgul oldu. Kazî'nin tefsîri üzerine yazdığı meşhur ve matbû hâşiyesini kaleme alırken müşkilâta maruz kalınca Allah Teâlâ'ya teveccüh ettiğini ve sadrının genişlediğini, peyda olan bir nurdan levh-i mahfûza muttalî olduğunu ve âyetin mânasını oradan aldığını Taşköprizâde kaydetmektedir.
Fıkıhtan Viqâye ve ferâizden Sîrâciyye üzerine şerhleri ve daha başka âsârı vardır.(80)

59- İbrâhîm el-Halebî:
İbrâhîm b. Muhammed (v. 956/1549); aslen Halebli, Haleb'de ve Kahire'de okudu ve bazı meşâyih ile musâbih oldu, bilâhere İstanbul'a geldi, Sa'dî Çelebi'nin bina ettiği Dâr-i kurrâ medresesinde müderris oldu. Tefsîr, hadîs, fıkıh ve kıraatte ihtisası vardır.
Eserleri: Mülteka'l-ebhur, Büğyetü'l-mütehallî fî şerh-i münyeti'l-musallî (halebî-i sağîir diye meşhurdur), Muhtesaru-Fethi'l-Kadîr, Muhtesaru-Tabaqâti'l-hanâbile, Telhîsu'l-Kamûsi'l-muhît, Telhîsu'l-Fetâvâ et-Tâtârhaniyye...(81)


79. Taşköprîzâde, vr. 158/b.
80. Taşköprîzâde, vr. 149/b.
81. Keşfu'z-zünûn, C. II, s. 1814; Ahmed Hilmi, Ziyârât-i evliyâ, İst. 1325, s. 42-46.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: