HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


56- İbn-i Kemâl:
Ahmed b. Süleyman b. Kemâl (v. 940/1534); müfti's-sekaleyn lâkabıyle anılan büyük âlim ve şeyhülislâm; dedesi umerâdan olduğu için ve ona nisbetle Kemalpaşazâde veya İbn-i Kemâl diye anılır. Önceleri askerliğe heveslendi, Molla Lutfî'nin, vezirlerin üst tarafında oturduğunu ve onlardan fazla ihtirama mazhar olduğunu görünce askerliği terkederek tekrar ilme avdet etti ve Molla Lutfî, Muslihiddin Kastalânî gibi devrinin meşâhîrinden okudu. Önce Edirne'de müderris ve kadı oldu, dâru'l-hadîs ve medâris-i seman müderrisliğinden sonra Yavuz Selîm onu kadı-asker tayin etti. Mısır seferinde beraber bulundu, orada ulemâ ile mübâheseler yaptı ve takdirlerini kazandı. Avdette, atının ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftanını kirletmesi üzerine Yavuz'un, kaftanını çıkararak "öldüğü zaman sandukasına örtülmesini" vasiyet ettiği meşhurdur. Alî Cemâlî Efendi vefat edince şeyhülislâm tayin edilmiş, vefatına kadar sekiz yıl bu vazîfede kalmıştır.
Tefsîr, hadîs, fıkıh, tarih, edebiyat gibi konularda 300 kadar küçük büyük eseri vardır. Bu bakımdan muâsırı Süyûtî ile mukayese edilmiş; aklî ilimler ve inceliklere nüfuz bakımından İbn Kemâl, naklî ilimler ve hassaten hadîs sâhasında Süyûtî üstün görülmüştür.
Bazı meserleri: el-Islâh ve'l-îzâh (fıkıh), Tağyîru't-tenqîh (usûl-i fıkıh), Tecvîdu't-tecrîd (kelâm), Hâşiye ale'l-Hidâye ve Tehafüt-i Hâcezâde, Tevârîh-i Âl-i Osman, Yûsüf ve Züleyhâ (onbin beyitlik manzûm roman)...(78)


78. Taşköprîzâde, vr. 140/a; Lüknevî, age., s. 21; Hami, age., C. II, s. 163, 430.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: