HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


52- Şeyh İbn el-Vefâ:
Muslihiddîn Mustafâ b. Ahmed (v. 896/1491); ulûm-ı şer'iyyede ictihad mertebesine varmış bir sôfîdir. Fâtih ve Bâyezîd arzularına rağmen kendisiyle görüşememişlerdir. Cuma günleri belîğ hutbeler îrad eder, sonra uzleti ihtiyâr eylerdi. Cehrî namazlarda besmeleyi açıktan okuduğu ve namazda istirâhat kasdiyle oturduğu için ulemânın itirazını Sinan Paşa "ictihadıyle yapmaktadır" diyerek karşılamıştır.(72)

53- Molla Lütfî:
Lutfullah et-Tûqâdî (v. 900/1495); Ulûm-i şer'iyyeyi Sinan Paşa'dan, riyâziyeyi Ali Kuşçu'dan okudu, Sinan Paşa vezir olunca Molla Lutfî'yi saray kütüphânesine tayin etti, bu vazîfe onun geniş bilgi ve mütalâasına vesîle oldu. Sultan Bâyezîd tarafından Bursa Sultan Murad medresesine, sonra Edirne Dâru'l-hadîsine ve medâris-i semâna müderris tayin edildi. Gerek akranını ve gerekse geçiş ulemâyı serbestçe tenkîd ettiğinden çevresinin hasedine uğradı ve kendisini yakından takîbe koyuldular. Devamlı ağlayarak yaptığı Buhârî dersinde "Hz. Alî'nin bir savaşta vücuduna ok saplandığını, acısını hissetmesin diye namaza duruncaya kadar beklediklerini ve namaz kılarken oku çıkardıkları halde hissetmediğini" anlattıktan sonra: İşte hakiki namaz budur, bizimki ise faydasız eğilip doğrulmaktır" dedi... Derste bulunan hasetçiler "Namaz önemsiz bir egilip doğrulmadan ibarettir" dedi diye aleyhinde şâhidlik ettiler. Efdalzâde hükümden istinkâf etti ise Hâtibzâde(73) küfrüne hükmederek idamına karar verdi ve 900 hicrîde idam olundu.
Şerh-i Metâlî', Şerh-i Miftâh üzerine hâşiyeleri, es-Seb'u'ş-şidâd isimli bir risâlesi ile yüz ilimden bâhis bir başka risâlesi vardır.(74)


72. Taşköprülüzâde, vr. 97/b. Sinan Paşa'nın hal tercümesine de bakınız.
73. Ali Tûsî ve Hızır Beg'in talebesi, Fâtih devri ulemasından, kibirli ve hasetçi bir kimse idi, 901'de vefat etti.
74. Taşköprülüzâde, age., vr. 111 vd.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: