HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


44- İbn el-Hümâm:
el-Kemâl Muhammed b. Abdulvâhid (v. 861/1457); aslen Sivaslıdır, küçük yaşta Kahire'ye gelmiş, bir ara memleketine dönerek orada okumuş, sonra yine Kahire'ye gelmiş İzüddîn b. Abdisselâm, el-Bisâtî, el-Veliyyu'l-Irâqî, el-İzz b. Cemâa, İbn Hacer gibi zevattan okumuş, usûl, tefsîr, fıkıh, ferâiz, hesap, tasavvuf, dil ve debiyat, mantık, cedel, musikî dallarında üstad olmuş ve fıkıhta ictihad ehliyetini elde etmiştir. Sultan Eşref onu Barsbay medresesine müderris tayin etmiş, bunun hoş görülmediğini anlayınca bir dersinden sonra Sultanın giydirdiği hil'ati çıkararak istifâ etmiş ve ısrara rağmen kabul etmemiş, köşesine çekilmiş, emr bi'l-ma'rûf ve nehiy ani'l-münker vazifesine hür olarak devam eylemiştir.
Mezhebi hanefîdir. Fethu'l-Kadîr'de umûmiyetle mezheb taassubundan uzak kalmıştır. Birçok kerameti nakledilmiştir.(62)
Eserleri: Fethu'l-Kadîr (Hidâye'nin en büyük şerhlerinden biridir, ikmâl edemeden vefât etmiş, Kadızâde Şemsüddîn Ahmed (v. 988/1580) tarafından Netâicu'l-efkâr tekmilesi ile tamamlanmıştır), el-Müsâyera (kelâm), et-Tahrîr (fıkıh usülû)...(63)

45- Hızır Bey:
Hızır Beğ b. Celâleddîn (v. 863/1458); babası Seferhisar kadısı olduğundan ilk tahsilini orada yaptı, sonra Molla Fenârî'nin talebesi Molla Yegân'a mülâkî olarak aklî ve naklî ilimlerde kemâle erdi ve müderris oldu. Fâtih zamanında Acemistan'dan gelip Osmanlı ulemâsını âciz bırakan bir âlim ile Sultan huzurunda münazara yaptı ve on altı fenden sorduğu süallere cevap alamıyarak münâzırını mağlûb etti. Mükâfat olarak Fâtih tarafından Bursa'daki dedesinin medresesine müderris tayin edildi. İstanbul fethedilince taht kadısı oldu. Hocazâde ve Hatipzâde gibi talebeleri yetiştirdi. Keşşâf üzerine hâşiyesi ile akaid ve arûz konulu manzum eserleri vardır.(64)

46- Celâlüddîn el-Mahallî:
Muhammed b. Ahmed (v. 864/1459); Kahire'de doğmuş ve burada vefat etmiş, müfessir ve usûlcü bir şâfiî âlimidir. Kendisine "Arapların Teftazânîsi" denmiştir. Hocaları arasında İbn Hacer, el-Bülqînî, el-Veliyyu'l-Irâqî gibi zevat vardır. Hakkı söyler, kimseden çekinmez, vakur ve heybetli, çok zeki bir zat idi. Baş kadılığı defalarca teklif ettilerse de reddetti.
Eserleri: Tefsîru'l-Celâleyn (Süyûtî tamamlamıştır), Kenzü'r-râğibîn (Minhac şerhi), el-Betru't-tâlî' (Cem'u'l-cevâmi' şerhi), Şerhu'l-veraqât (usûl)...(65)


62. el-Lüknevî, Fevâid, s. 180.
63. eş-Şevkânî, age., C. II, s. 201.
64. age., s. 70; Taşköprülüzâde, Şekâık, vr. 35/b.
65. İbn el-İmâd, age., C. VII, s. 303; Süyûtî, Hüsnü'l-muhâdara, C. I, s. 252; Şevkânî, age., C. II, s. 115.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: