HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


43- Aynî:
Bedrüdd'n Mahmûd b. Ahmed (v. 855/1451); hanefî mezhebinde fakih, müverrih ve muhaddis bir allâmedir. Aslı Halebli olmakla beraber kendisi Ayntâb'da doğmuş ve Kahire'de yerleşmiştir. Hükümdarlar nezdinde büyük itibar kazanmış, Kahire'de uzun zaman muhtesib, hanefî kadısı ve habsâneler nâzırı olarak vazife görmüş, sonunda kendini tedrîs, tasnîf ve hadîs tetkiklerine vermiştir.
Eserleri: Umdedu'l-Qârî fî şerhi'l-Buhârî (onbir cilt, matbû'), Meğâni'l-ahyâr fî ricâli-me'âni'l-âsâr (iki cilt), el-Alemu'l-heyyib fî şerhi'l-kelimi't-tayyib (metin İbn Teymiyye'nindir.), Iqdu'l-cumân fî târîh-i ehli'-zemân, Târîhu'l-Bedr, Mebânî'l-ahbâr (Tahâvî'nin meâni'l-âsâr'ının şerhi), Nühabu'l-efkâr (Mebânî'nin tenkîhi, 8 cilt), el-Binâye fî şerhi'l-Hidâye (altı cilt), Ramzü'l-haqâık (kenz şerhi), Şerhu-Sünen-i Ebî-Dâvûd (iki cilt), el-Mesâilü'l-Bedriyye (fıkıh), Târîhu'l-ekâsire (türkçedir)...(61)


61. eş-Şevkânî, age., C. II, s. 294; el-Kuraşî, el-Cevâhir, C. II, s. 165; İbn el-İmâd, Şezerât. C. III, s. 286.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: