HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


40- İbn Merzuk:
Muhammed b. Ahmed (v. 842/1438); el-Hâfîd diye anılır. Tilemsanlı mâlikî fukâhasındandır. Hicaz'da ve Doğu'da okuduktan sonra mezhepler arasında tercih ehliyetini hâiz olmuştur.
Pek çok eser vermiştir. Buhârî'yi şerhetmiş, ayrıca Buhârî'nin mükerrerleri üzerine bir eser yazmıştır.(57)

41- el-Bürzülî:
Ebu'l-Qâsım b. Ahmed (v. 844/1440); Kayravanlı mâlikî fukahâsından olup fıkhî derecesi İbn Merzuk gibidir. Tunus'ta fetvâ mercii olmuştur.
Eserleri: Camiu-mesâili'l-ahkâm (fetâvâ), ed-Dîvânu'l-kebîr (fıkıh)...(58)

42- İbn Hacer el-Askalânî:
Ahmed b. Alî (v. 852/1447); Mıs
ır'da doğdu, yetim olarak büyüdü, dokuz yaşında hâfız oldu, devrinin en büyük ulemasından okudu: Kıraati Tenûhî'den, hadîsi el-Irâqî'den, lüğatı Fîrûzâbâdî'den, diğer ulûmu el-İzz b. Cemâ'a, el-Bülqînî ve İbn el-Mülakkın'den okudu. Sonra kendini tamamen hadîs branşına verdi ve bu dalda en büyük ilim mertebesi olan hâkimliğe ulaştı. Eserleri ve bilhassa Buhârî şerhi çok tutulmuş, Timur'un oğlu Şahruh, Sultan Eşref Barsbay vasıtasıyle onun nüshalarını istetmiştir. Pek çok eseri içinde Buhârî şerhi Fethu'l-Bârî, hadîs ricâli konusunda Tehzîbu't-tehzîb ve Lisânu'l-mizân ile el-Müştebih'i beğenir -en çok- bunları yazdıktan sonra tashih etmek imkânı bulduğunu söylerdi.
Sürekli ısrar üzerine kabul ettiği kadılıktan pişman olmuş, yirmi bir sene adâletle ifa ettikten sonra istifâ etmiştir. Mezhebi şâfiîdir.(59)
İbn Hacer çok velûd bir müelliftir. Yukarda isimleri geçen dört büyük eserden başka da önemli kitapları vardır: ed-Düraru'l-kâmine (sekizinci asır ricâli, beş cilt, ayrıca buna zeyil de yazmıştır.), el-İsâbe (sahâbenin hayatı, dört büyük cilt), el-İhkâm li-beyâni-ma fi'l-Kitabi mine'l-ahkâm, Elqâbu'r-ruvât, Takrîbu't-tehzîb, Ta'cilü'l-menfaa (zevâidu'l-erba'a), Bülûğu'l-merâm (ahkâm hadîsleri), Nuhbetü'l-fiker (hadîs usûlü), el-Kavlü'l-müsedded (müsned üzerine), Raf'u'l-ısr an kudâti-Mısr, el-Metâlibu'l-âliye (zevâid)...(60)


57. eş-Şevkânî, age., C. II, s. 119; Fâdıl b. Âşûr, age., s. 61.
58. ez-Ziriklî, C. VI, s. 6.
59. eş-Şevkânî, C. I, s. 87.
60. ed-Dürar takdimesi.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: