HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


35- Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddîn:
Mahmud b. İsrâîl (v. 823/1420); Hanefî, kadı ve mutasavvıf, Kütahya civarında Simav'da doğmuş, Konya ve Mısır'da okumuş, tasavvufa intisab ile mürşid olmuş, Tebriz'de Timur'un ikramına mazhar olduktan sonra ebeveyninin bulunduğu Edirne'ye gelerek kadı-asker nasbedilmiştir. Bir jurnal sebebiyle hapsedilmiş, firar ederek Zağra'ya gitmiş, saltanat dâvasında olmakla ittihâm edilerek yakalanmış ve Serez'de idâm edilmiştir.
Eserleri: Letâifu'l-işârât. (İznik'te mahbûs iken te'lîf ve "Teshîl" ismiyle şerhetmiştir, hanefî fıkhına aittir), Câmîu'l-füsûleyn (müâmelâta ait olup el-İmâdî ve el-Üsrûşenî'nin Fusûl isimli eserlerini câmidir), el-Vâridâtu'l-gaybiyye...(51)

36- Molla Fenârî:
Muhammed b. Hamze (veya b. Muhammed) el-Fenârî (v. 834/1431); Kara Alâuddîn, Aksârâyî gibi Türk âlimlerinden okuduktan sonra Mısır'a gitmiş, Bâbertî ve benzerlerinden tahsîlini ikmâl eylemiş, memleketine dönerek Yıldırım zamanında Bursa kadısı olmuş ve onun vezîri mesabesinde bulunmuştur. Bir dâvâda "Sen cemâate devam etmiyorsun" diyerek Yıldırım'ın şâhidliğini kabul etmediği için Sultân, sarayının yakınına bir câmi inşâ ettirerek cemâate devam eder olmuştur. Molla Fenârî ikinci Murat devrinde (1414'te) müftî-i enâm tayin edilmiş ve böylece ilk Osmanlı Şeyhülislâmı olmuştur.
Eserleri: Füsûlü'l-bedâyi' (el-Menâr, el-Bezdevî, el-Mahsûl, Muhtesaru-İbn el-Hâcib gibi eserleri câmi bir usûl kitabıdır ve otuz yılda yazılmıştır), Tefsîru'l-Fâtiha, Nümûzecü'l-ulûm (yüz fenne ait önemli meseleleri muhtevîdir), Şerhu's-Sirâciyye, Hâşiye ale'l-mevâkıf...(52)


51. el-Lüknevî, Fevâid, s. 127; Bursalı Tahir, age., C. I, s. 39.
Şeyh Bedreddin'in doğum yeri olarak kaynaklarda iki yer ismi daha zikredilmiştir: 1. Karaağaç ile Dimetoka arasındaki "Samona Kalesi". 2. Bugün Irak sınırları içinde bulunan "Semave".
52. Şevkânî, age., C. II, s. 266; İ. Hâmi Dânişmend, Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. I, s. 141, 433.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: