HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


33- İbn eş-Şihneti'l-Kebîr:
Muhammed b. Muhammed (v. 815/1412); Haleb'de doğmuş, Mısır ve Dımaşk'ta okumuştur. Henüz sakalı bitmeden hocası kendisine iftâ ve tedrîs izni vermiştir. Haleb ve Şam hanefî kadılığını yapmıştır. Timur Haleb'i alınca ulemâyı toplamış ve "Savaşan iki gruptan ölenlerin hangisi cennete girecektir?" sualini sorarak cevab istemişti. İbn eş-Şihne:
- Bu süal Rasûlullah'a (s.a.) de sorulmuştur.
Timur beklemediği cevab karşısında:
- Rasûlullah'a kahramanlık arzusu veya yakınlık, kabilecilik bağı yüzünden savaşanlar sorulmuştu!
- Kim Allah'ın sözü üstün ve geçerli olsun diye savaşırsa işte o Allah yolunda savaşmıştır!
Timur bu cevabı beğenmiştir.
Kendisinden sonra Haleb ve Mısır kadısı olan oğlundan(48) ayırabilmek için el-Kebîr diye anılan İbn eş-Şihne' taklidi terkederek ictihad edecek seviyeye gelmiş bir fakihtir.
Eserleri: Tefsîr, Siyer, Hâşiyetü'l-Keşşâf, el-Muhtesar fi'l-fıkh, İhtisâru-manzûmeti'n-Nesefî...(49)

34- el-Firûzâbâdî:
Ebû-Tâhir Muhammed b. Ya'kub (v. 817/1414); şâfiî mezhebinde fakih, birçok ulûm meyanında arap dili ve edebiyatında mütehassıstır. Hicrî 729'da Şîraz'a bağlı Kâzerûn'da doğan Firûzâbâdî yedi yaşında iken Kur'ân-ı Kerîm'i ve bir lügât kitabını ezberlemiş ve sekiz yaşında Şîraz'a gelmiştir. Babasından ve diğer Şîraz ulemasından ders aldıktan sonra Vâsıt'a geçerek aşere okumuş daha sonra Bağdad, Dimaşk, Bâlebek, Hamâ, Haleb, Kudüs'e gitmiş, İbn es-Sübkî, İbn Kayyim ve aynı tabakadan hadîs almıştır. Artık verme devresi gelmiş, Kudüs'te on yıl ders vermiş, Kahire'de el-İzz b. Cemâ'a, el-İsnevî, Makrîzî, İbn Hacer, İbn Hîşâm, İbn Aqîl gibi zevata hocalık etmiş, Türkiye, Hindistan ve Yemen'e gitmiş, gittiği yerlerde Yıldırım, Timur, Şah Mansur, Melik el-Eşref gibi sultanlardan ikrâm ve ihtiram görmüştür. Sonunda Yemen'e yerleşen Fîrûzâbâdî Yemen baş kadısı olmuş, aynı zamanda damadı olan melik Eşref İsmâîl başta olmak üzere binlerce talebe yetiştirmiştir. Okumayı ve yazmayı seven lügatçımızın kitap almak için elli bin miskal altın harcadığı rivâyet edilir.
Eserleri: Çeşitli fenlerde pek çok ve faydalı eseri vardır. Bazıları: Letâif (tefsîr), Tenvîru'l-mıkbâs fî tefsîri-İbn Abbâs, Şevâriqu'l-aliyye (Meşârık şerhi), Fethu'l-Bârî (tamamı kırk cilt olarak tasarlanan bu Buhârî Şerhi'nin yirmi cildini yazmıştır), Umdetu'l-hukkâm fî şerhi-Umdeti'l-ahkâm, el-İs'âd bi'l-Is'âd ilâ dereceti'l-ictihad, el-Mirqâtü'l-vefiyye (hanefî Tabakatı), el-Bülğa (nahivci ve lüğatçılar), Nüzhetü'l-ezhân (Isfehan Tarihi), Teshîlü-tarîkı'l-vüsûl (câmiu'l-usûl zevâidi), el-Ehâdîsü'd-dâîfe, el-Kamûsü'l-muhit...(50)


48. Muhammed b. Muhammed (v. 890/1485).
49. eş-Şevkânî, age., C. II, s. 264.
50. eş-Şevkânî, age., C. II, s. 280.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: