HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


9- İbn Ruşeyd:
Muhammed b. Ömer (v. 721/1321); Sebte'de doğdu, Fâs, Mısır ve Suriye'ye giderek aralarında İbn Daqîq'in de bulunduğu birçok üstaddan ders aldı ve mezhebde müctehid mertebesine yükseldi.
Eserleri: İzâhu'l-mezâhib... Tercümanu't-terâcim alâ ebvâbi'l-Buhârî, er-Rihle...(23)

10- İbn-ez-Zemelkânî:
Muhammed b. Alî (v. 727/1327); Suriyeli, şâfiî mezhebinde yetişmiş ve ictihad derecesine yücelmiştir.
İbn Teymiyye'nin talâk ve kabir ziyareti ile alâkalı görüşlerine birer reddiyesi ile Minhac üzerine notları (talîq) vardır.(24)

11- İbn Teymiyye:
Takıyuddîn Ahmed b. Abdulhalîm (v. 728/1327); Suriyeli, yirmi yaşına varmadan sayılı âlimlerden olmuş, ders okutmaya ve fetvâ vermeye başlamıştır. Hanbelî mezhebinde yetişmiş sonra mutlak müctehid olarak taklîdi terk etmiştir. Geniş bilgisi, güzel konuşması, hârikulâde hafızası, cesareti ve çok yazmış olması ile meşhurdur. Bazı mutasavvıfların aleyhinde bulunması, Hz. Peygamber vâsıta kılınarak dua edilemiyeceği, bir defada îka edilen (veya araya rucû girmeyen) üç talâkın bir sayılacağı, üç mescidden başka yerlerin ibadet maksadıyle ziyaret edilemiyeceği konularındaki fetvâları sebebiyle işkence görmüş ve uzun zaman hücrelerde, hapishanelerde kalmıştır. Leh ve aleyhinde çok mübâlâğa edilmiş olmakla beraber bilgili ve insaflı İslâm ülemâsına göre İbn Teymiyye büyük bir İslâm âlimi ve mücâhiddir.
Her insan gibi onun da ictihadî hataları olabilir ve vardır; ancak eserlerinden müntağnî kalınamaz. Şeyhulislâm diye anılan İbn Teymiyye doğrudan doğruya veya eserleriyle birçok İslâm büyüğüne hocalık etmiştir.
Binlerce sayfa ve üçyüz kadar cilt tutan eserlerinin bazıları şunlardır: el-Fetâvâ, İbtâlu'l-hiyel, Minhâcü's-sünne (râfizîlere karşı), Muvâfakatü-sarîhi'l-ma'kul li-sahîhi'l-menkul, et-Tevhîd, el-Kader, es-Seyfü'l-meslûl, Iktızâu's-sırâtı'l-mustakîm, es-Siyasetu'ş-şer'iyye.(25)


23. Şevkânî, age., C. II, s. 234.
24. Şevkânî, age., C. II, s. 212; Süyûtî, age., C. I, s. 145.
25. İbn Hacer el-Askalânî, ed-Dürar, C. I, s. 155-170; İbn Kesîr, el-Bidaye ve'n-nihâye, C. XIV, s. 132-141; Şevkânî age., C. I, s. 63-71; M. Ebû Zehra, İbn Teymiyye (müstakil biyografya); İbn el-Âlûsî, Cilâu'l-ayneyn; H. Karaman, İslam Hukukunda Mezhebler, s. 23-33; DİA, İbn Teymiyye maddesi. İbn Teymiyye'nin birçok eseri (külliyâtı) Riyad'da 37 cild halinde tabedilmiştir.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: