HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


5- İbn Dakîkı'l-Iyd:
Muhammed b. Alî b. Vehb (v. 701/1302); Mısırlı, başta İbn Abdisselâm olmak üzere asrının meşhur bilginlerinden ders aldı, önce mâlikî sonra şâfiî mezheblerine intisab ederek bu mezhebleri tetkik eyledi ve ictihad mertebesine ulaştı. İlim ile takvâyı birlikte yürütenlerdendir. Kırk yıl sabah namazından önce uyumamış, ilim, zikir ve teheccüd ile sabahı bulmuştur.
Eserleri: el-İlmâm fî ehâdîsi'l-ahkâm (iki cildde hadislerin bir kısmını şerhetmiş, bu şerh el-Askalânî'nin takdîrini celbetmiştir), "Kitâbu'l-İmam (yirmi cilt olup çoğu kayıptır), el-Iktirâh (hadîs usûlü) Şerhu-Muhtesar-ı İbn el-Hâcib...(18)


18. eş-Şevkânî, el-Bedru't-tâli', C. II, s. 229; es-Süyûtî, age., C. I, s. 143.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: