HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


3- Mezheb Müdâfaasını Hedef Alan Çalışmalar:
İlmî münazara ve münakaşalar meclislerde sözlü olarak yapılmakla kalmamış kitaplarda da yürütülmüştür. Bu maksatla yazılan kitaplar "el-Hilâf" ilmini taşımaktadır ve mezheblerin mukayesesini mevzû olarak almışlardır.
Hilâf veya mezheblerin mukayesesi konusunda yazılan kitapları da iki kısma ayırmak gerekiyor:
a) Mutlaka mezhebinin üstünlüğünü isbat maksadıyla yazılanlar: Hemen her büyük mezhebin âlimleri bu maksadla kitaplar yazmışlardır. Yukarıda adı geçen el-Mebsût ve el-Mühezzeb'de hilâfa da yer verilmiştir. Hanefî ed-Debûsî'nin bu mevzûdaki eseri, "ilk hilâf kitabı" olarak kabul edilmektedir.(19)
b) Muayyen bir mezhebin galebesini temin maksadıyla değil, gerçeğin, en uygun hükmün -Kitab, Sünnet, kıyas gibi delillere göre- tesbitini ve te'yidini te'min için yazılan kitaplar, İbn Cerîr et-Taberî (v. 310/922)'nin İhtilâfu'l-Fukahâ'sı böyledir. İbn Rüşd'ün (v. 595/1198) Bidâyetü'l-müctehid ve Nihâyetü'l-muktesıd'ı; İbn Kudâme'nin (v. 620/1223) el-Muğnî'si; İbn Hazm'ın (v. 456/1063) el-Muhallâ'sı... umûmî hatlarıyla burada yer alabilir.


19. İzmirli İsmail Hakkı, İlm-i Hilâf, s. 8 vd.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: