HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


III- İMÂMİYYE:
A- İMAMI:
Caferu's-Sâdık b. Muhammed el-Bâkır: Hicrî 80 yılında Medîne'de doğdu ve gerekli ilimleri oradaki âlimlerden tahsil ederek mutlak müctehid mertebesine vâsıl oldu. Aralarında Ebû-Hanife'nin de bulunduğu birçok kimse ondan istifade etmiştir. 68 yaşında iken Medîne'de Hakk'ın rahmetine kavuştu.

B- MEZHEBİN TEDVİNİ:
İmamın günahsız olması ve tayin şekli meselesine verdikleri büyük önemden dolayı "İmâmiyye", İmam Ca'fer'e mensûbiyetlerinden dolayı "Ca'feriyye" ve sonuncusu Muhammed Mehdî olan on iki adet imama bağlı bulunduklarından "İsnâ aşeriyye" denilen bu mezheb sâliklerinin ilk kitabı İmam Mûsâ Kâzım'a aittir (183'te hapishânede vefat etmiştir). Kendisine gönderilen bazı sualleri cevaplandırmak üzere yazdığı bu kitâbın adı "el-Halâl ve'l-haram"dır.
Sonra oğlu Ali er-Rıdâ, "Fıkhu'r-Rıdâ isimli eserini yazmıştır (Tahran'da 1274'te basılmıştır.)
İran'da bu mezhebin kurucusu Ebû-Ca'fer Muhammed, b. el-Hasen el-Kummî'dir (v. 290/903). "Beşâiru'd-derecât fî ulûm-i Âli-Muhammed..." isimli kitâbı 1285'te tab'edilmiştir.
Bundan sonra Muhammed b. Ya'kub el-Küleynî (v. 328/940) gelir. Şîa'nın dördüncü kitâbı sayılan "el-Kâfî fî ilmi'd-dîn"i (16.099) hadîs ihtivâ etmektedir ki hepsi ehl-i beyt kanalından rivâyet edilmiş hadîslerdir.(8)

C- MEZHEBİN HUSÛSİYETLERİ:
Kitâb ve ehl-i beyt yoluyla rivâyet edilmiş sünnetten sonra ictihada baş vuran İmâmiyye, Zeydiyye'nin aksine kıyas ve icmâ'ı kabul etmezler.(9) İctihad kapısını da daima açık tutarlar.
Bu kaidelerin dayanağı şudur:
Allah'ın, ibâdet olsun muâmelât olsun her hadise için bir hükmü vardır. Bunu vahiy yoluyla Hz. Peygamber'e bildirmiştir. Hz. Peygamber hayatında gerekli olanları açıklamış, geri kalanını da "vâsî"lerine bildirmiştir. Ma'sûm imamlar bunlardır; şu halde kıyasa, re'y ictihadına... gerek yoktur. Ca'feriyye'nin "ahbârîler"i böyle derken "usûlîler"i fıkıhta ictihada geniş yer vermişlerdir.
Usûldeki bu derin farka rağmen İmâmiyye'nin, 17 kadar esas meselede sünnî fıkıh mezheblerine muhâlif oldukları ifade edilmiştir.(10) Başlıcaları:
1- Nikâh devamlı olabileceği gibi muvakkat da olabilir (müt'a nikâhı).
2- Boşamada iki âdil şâhid şarttır (et-Talâq: 65/2)
3- Ehl-i kitâb kadınlar ile evlenmek câiz değildir (el-Mümtahine: 60/10).
4- Mirasta öz amca çocuğu, babadan hısım olan amcaya tercih edilir. (Siyâsî kanâatin fıkha te'siri).
5- Hastanın boşaması mu'teber değildir.
6- Sünnî olmayan boşama mu'teber değildir.(11)
7- Bir mecliste (yerde) birden fazla boşamak bir boşama sayılır.(12)


8. M. Yûsüf Mûsâ, el-Emvâl...,s. 99. Diğer Ca'ferî fıkıh kitapları için bak A. Zeydân, age., s. 177.
9. Bazı usûlcüleri icmâ ve kıyası kabul etmişlerdir. A. Zeydan, el-Medhal, s. 176.
10. Dr. A. Hasen, age., s. 189.
11. H. K. Mukayeseli İslâm Hukuku, s. 305 vd.
12. Bak. M. H. Alü Kâşif el-ğıtâ, Aslu'ş-şîa ve usûlühâ, Kahire, 1944; A. Emin, Duha'l-İslâm, C. III, s. 254 vd.; H. Karaman, İslâm'ın Işığında Günün Meseleleri, C. II, s. 722 vd.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: