HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


V- TALEBE VE ESERLERİ:
A- EBÛ-HANİFE:
1- Talebeler:
a) Ebû-Yûsuf:
Ya'qûb b. İbrâhîm el-Ensârî; Irak bölgesinin fakîhi,(120) 113/731 yılında Kûfe'de doğdu, önce hadîs okudu ve "hadîs hâfızı" oldu, sonra Ebû-Hanîfe'nin talebeleri arasına katıldı, onun usûlünü benimseyerek "mutlak müctehid" pâyesine ulaştı ve Harun Raşîd'in baş kadısı (gadı'l-qudât) oldu,(121) (182/798) de vefat etti. (Eserleri ayrıca zikredilecektir.)

b) Muhammed:
Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânî (v. 189/805); Kûfe'de yetişti, sonra Bağdad'a geçti, Rakka kadısı oldu, Harun Raşîd ile berâber gittiği Rey'de vefat etti. Aynı gün Kisâî de vefat etmişti; Halîfe: "Bugün Rey'de Arapça ve fıkıh defnedildi" diyerek kaybın büyüklüğünü ifade etti. Ebû-Hanîfe'nin vefatında 18 yaşlarında olan Muhammed daha çok Ebû-Yûsuf'tan okumuş ve daha hocası hayatta iken kendisi de üstad olmuştur.(122) İmam Şâfi'î "kendisinden çok istifade ettiğini ve ondan aldığı bilgi ile bir deve yükü kitap yazdığını" ifade etmiştir.(123)
İmam Muhammed de İmam Mâlik'ten üç yıl kadar okuyarak istifade etmiştir.

c) Züfer:
Züfer b. el-Hüzeyl (v. 158/775); Kûfelidir, o da önce hadîsçi iken Ebû-Hanîfe'ye talebe olduktan sonra reyci olmuş, hatta talebenin bu konuda en başarılısı sayılmıştır.
Kendini ilim ve ibâdete vermiş, dünyalık ile meşgul olmamıştır.(124)

d) İbn Ziyâd:
el-Hasen b. Ziyâd el-Lu'luî (v. 204/819). Önce Ebû-Hanîfe, sonra da iki büyük talebesinden ders görmüştür; ancak üstadlarının derecesine gelememiştir.(125)


120. ez-Zehebî, Tezkiratu'l-huffâz, Haydarâbad, 1957, C. I, s. 292.
121. İslâm tarihinde bu lâkap ve rütbe ile anılan ilk fakih Ebû Yûsüf'tür. İbn el-İmâd, Şezerâtu'z-zeheb, C. I, s. 298, 300.
122. İbnu'l-İmâd, age., s. 321.
123. İbn en-Nedîm, el-Fihrist, s. 295.
124. Taşköprülüzâde, Mevzûâtu'l-ulûm, İst. 1313, C. I, s. 708-710.
125. Geniş bilgi ve diğer talebeleri için bak. el-Kerderî el-Bezzâz, Menâkıb, C. II, s. 117-224.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: