HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


4. Ahmed b. Hanbel (164/780-241/855):
Ebû-Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, soyu Merv şehrinden, babası Serahs vâlîsi idi, kendisi Bağdat'ta dünyaya geldi, küçük yaşından itibaren ilme yöneldi, ilim uğrunda uzun yolculuklara ve gurbet hayatına katlandı; Kûfe, Basra, Mekke, Medîne, Yemen, Şâm, Mağrib, Cezair, Irak, İran, Horasan gibi bölgelere gitti, buralarda yaşayan âlimlerden ders, muhaddislerden hadis öğrendi. Yemen'de meşhur tefsir ve hadîs âlimi Abdurrazzak b. Hemmâm'dan hadîs dersi aldı, Hicaz'da Süfyan b. Uyeyne'den, Bağdat'ta Şâfi'î'den Ebû-Yûsüf'ten fıkıh dersleri aldı ve bu konuda en çok Süfyan'ın etkisinde kaldı. Hadîste ve fıkıhta İmam olan Ahmed b. Hanbel hakkında söylenmiş takdir sözlerinin en önemlisi Şâfi'î'ye aittir: "Bağdat'tan ayrıldığımda arkamda Ahmed b. Hanbel'den daha fakih, daha dindar, daha zâhid ve âlim bir kimseyi bırakmadım."
Bilindiği üzere Abbâsî Halîfelerden Me'mûn, "Kur'ân-ı Kerîm'in mahlûk (yaratılmış) olduğu" nazariyesini ortaya atmış, zamanın ulemasını zaman zaman sarayına celbederek konuyu tartışmış ve kendi görüşünü kabul etmeyenlere işkence ettirmiş, bazılarını da öldürtmüştür. Arkasından gelen Mu'tasım ve Vâsıkbillâh da aynı yolda yürümüş, zulmü devam ettirmişlerdir. Tartışma mevzûunun bir bahâne olduğu, bu yoldan kendilerine bağlı olanlarla olmayanları ayırdıkları ve bilhassa ulemâdan direnenleri cezalandırdıkları anlaşılmaktadır. Ahmed b. Hanbel de Mu'tasım zamanında yirmi sekiz yıl hapsedilmiş, dövülmüş ve işkence görmüştür. Bu büyük imtihanı sabır ve metanetle karşılayan İmam, ilmî ve dînî kanâatinden taviz vermemiş, "Kur'ân Allah'ın kelâmıdır" demekte ısrar etmiştir. Bu sebepledir ki İbnu'l-Medînî onu şöyle değerlendirmiştir: "Allah, İslâm'ı iki kulu ile takviye etti; irtidad hareketinde Hz. Ebû-Bekir'in sebatı, imtihan (kanâat yüzünden işkence) zamanında Ahmed b. Hanbel'in metâneti." Mu'tasım'ın oğlu Mütevekkil halîfe olunca bu bid'atı ve zulmü kaldırmış, ehl-i sünneti korumuş, bu arada Ahmed b. Hanbel'e bağlılık ve saygı göstermiş, yıllarca ona danışmadan önemli tayinleri yapmamıştır. Halîfe'nin, bütün dünya nimetlerini önüne serdiği bu dönemde de Ahmed b. Hanbel ikbal ile iktidar imtihanını kazanmış ve zâhidâne hayatından ayrılmamıştır.
Ahmed b. Hanbel'in en önemli eseri Müsned olup otuz bin civarında hadîs ihtiva etmektedir. Fıkha dair eserleri, talebelerinin süallerine verdiği cevaplardan oluşmaktadır ve onlar tarafından derlenmiştir.(12)


12. Hacevî, age., C. II, s. 18-26; Prof. Sezgin, age., s. 215; Zirikli, A'lâm, C. I, s. 192.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: