HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Üçüncü Bölüme Ek
FIKIH MEZHEBLERİ

Giriş:
Târihî seyri içinde fukâhanın ihtilâfı, mezheblerin doğuşu, mezhebcilik ve mezheb taassubunun başlaması ve bütün bunların âmilleri(21) üzerinde gerekli bilgi arzedilmiş; belli başlı fıkıh mezhebleri ile bunların imamları, ilk fukahâsı ve mezheblere ait temel eserler hakkında daha geniş bilgi müstakil bir bölüme bırakılmıştı. İşte burada -beş alt bölüm içinde- dört mezheb, zamanımıza kadar yaşamayan diğer dokuz sünnî mezheb, gayr-i sünnî mezhebler, mezheblerin yayılışı ve mıntıkaları tetkik edilecektir.(22)
Bilindiği üzere fıkıh mezhebleri, sâliklerinin itikadî mezheblerine göre sünnî ve gayr-ı sünnî diye iki kısma ayrılmaktadır. Sünnî mezheblerin bir kısmı, sâliklerinin mevcûdiyeti bakımından günümüze kadar yaşamıştır. Diğer bazıları ise dinî ve hukûkî hayatlarında onlara tâbi cemaatler kalmadığı için -bu bakımdan- târihe intikal etmişlerdir. Ancak mezkûr mezhebler de kitaplarda tedvîn edilmiş usûl ve fürû' ile yaşamaya devam etmektedirler. Ayrıca bazı İslâm devletlerinin hukuklarında onların mezheblerine ait ictihatların tercih ve taknîn edildiği olmuştur.


21. Mezhebcilik ve mezheb taassubunun yayılması ve güçlenmesi mevzûu bundan sonraki devrede tetkik edilecektir.
22. Dört mezheb imamı ile alâkalı ilk bölüm, ayrıca neşredilen İslâm Hukukunda İctihad isimli kitabımızdan -küçük tasarruflarla- nakledilmiştir.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: