HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Ebû-Sa'îd el-Hudrî (v. 74/693):
İsmi, Sa'd b. Mâlik, ensârın Hazrec kolundan, genç ashâb neslinden, Uhud savaşında on üç yaşında olduğu için küçük bulunmuş, bundan sonraki harekâta katılmıştır. "Allah için, kimsenin kınamasına aldırmayacaklarına, çekinmeden Allah rızâsı yönünde hareket edeceklerine dair Rasûlullah'a söz veren altı kişiden biridir. Rasûl-i Ekrem'den (s.a.) "Bilen veya gören bir kimseyi, hakkı söylemekten, insanlardan korkması alıkoymasın." meâlindeki hadîsi rivayet etmiş, bu hadîsin sevki ile Muâviye'ye giderek emr bi'l-ma'rûf yapmıştır.
Fıkıh sahâsındaki bilgisi ve gücüne ashâb şahitlik etmiştir. Hz. Peygamber zamanında şu olay sebebiyle verdiği fetvâ tasvip ve tasdik edilmiştir: Bir gurup müslüman bir irşâd ve askerî görevi yerine getirmek üzere seferde iken aç kalmış, müslüman olmayan bir kabileden yiyecek istemişlerdi, kabile bunlara yiyecek vermeyi reddetti, bunlar istirahat ve namaz ibâdeti ile meşgul olurken kabilenin reisini akrep soktu, adam ölmek üzere idi, başka çare bulamadıkları için müslüman guruba başvurdular, içlerinde bulunan Ebû-Sa'îd el-Hudrî, belli sayıda koyunu ücret olarak almak sartıyle tedavi edebileceğini söyledi, kabul ettiler. Fâtiha sûresini okuyup sokulan yere tükürmek suretiyle adamı tedavi etti ve koyunları aldılar, bunun helal olup olmadığı konusunda müzakere açıldı, Ebû-Sa'id helal olduğunu söyledi ve yediler, seferden döndükten sonra durumu Rasûlullah'a (s.a.) anlattılar, O da bu fetvâyı uygun buldu.(90)

Ummu-Seleme (v. 62/681):
Adı, Hind bt. Suheyl, mü'minlerin annelerinden, Rasûlullah'ın eşi olmadan önce Mekke'de eski eşi ile birlikte müslüman olmuşlar ve Habeşistan'a hicret etmişlerdi, bilâhare Medîne'ye geldiler, gerek Habeşistan'a ve gerekse Medîne'ye hicret eden ilk kadın olduğu söylenir, eşinin aldığı bir yaradan dolayı ölmesi üzerine Rasûlullah, İslâm yolunda bunca cefaya katlanmış bu mücahide hanımı mükâfatlandırmak istemiş ve izdivacına talib olmuştu, Ummu-Seleme "Rasûlullah benim neyimle evlenecek; yaşlıyım, doğuramam, kıskanç bir kadınım, birçok çocuğum var?.." dedi. Rasûlullah (s.a.) kendisine şu cevabı verdi: "Yaş konusunda ben daha yaşlıyım, kıskançlık meselesinde Allah'a duâ ederim bu da geçer, çocuklara gelince bunlara Allah ve Rasûlü bakacaktır." Bu cevap ile tatmin olan Ummu-Seleme ile Peygamberimiz hicretin dördüncü yılında evlendiler. Hz. Âişe'nin şehadetinden anlaşıldığı üzere Ummu-Seleme hem güzel, hem üstün ahlâk sahibi, hem de akıllı ve bilgili bir hanım idi. Şu hâdise de onun zekâsına ve ictihad kabiliyetine delâlet etmektedir: Hudeybiye andlaşması yapıldığı zaman Rasûlullah (sa.) ashâbına, ihramdan çıkmalarını ve kurbanlarını kesmelerini emretti, ashâb bu sulhun şartlarını ağır buldukları ve savaşı buna tercih ettikleri için emri yerine getirme konusunda ağırdan aldılar, Hz. Peygamber müteessir olarak Ummu-Seleme'nin bulunduğu çadıra girdi, eşi durumu öğrenince O'na şöyle dedi: "Yâ Rasûlullah, siz çıkın kurbanınızı kesin ve ihramınızdan çıkın, bunu gören ashâb da aynı şeyi yapacaktır." Rasûlullah (s.a.) bu tavsıyeye uyarak denileni yapınca ashâb da kararın ciddiyetini anlamış ve acele ile emri yerine getirmişlerdir.(91) Bu olay, bir yandan Ummu-Seleme'nin akıl ve hikmetini gösterirken, diğer taraftan Rasûlullah'ın, kadınlara verdiği değeri, gerektiğinde onlarla da istişare ettiğini ve makul tekliflerini kabul ettiğini ifade etmektedir.


90. İbn Hacer, İsâbe, C. II, s. 32; Hacevî, age., C. I, s. 207.
91. İbn Hacer, İsâbe, C. IV, s. 439; Hacevî, age., C. I, s. 209.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: