HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Muâz b. Cebel (v. 18/639):
Ensârın Hazrec kolundan, Ca'fer b. Ebî-Tâlib'in kardeşliği, akabe bey'atına katılanlardan, genç yaşında müslüman olmuş ve Rasûlullah (s.a.) ile beraber hemen bütün savaşlara katılmıştır. Hz. Peygamber "Kur'ân-ı Kerîm'i dört kişiden öğrenin" buyurmuş, onlar arasında Muâz'ın da adını zikretmiştir. Helâl ve haram konularını en iyi bilen sahâbî olduğunda ittifak edilmiştir. Tebûk savaşından sonra Rasûlullah (s.a.) onu Yemen'e göndermiş ve kendisine "hâkimlik, irşâd, Kur'ân öğreticiliği ve oradaki zekât tahsildarlarının topladıkları zekâtı teslim alma" görevlerini vermiştir. Muâz (r.a.) Yemen'de, Rasûlullah'ın irtihâline kadar görev yapmış, Hz. Ebû-Bekir'in hilâfetinde Medîne'ye dönmüş, Ebû-Ubeyde ile birlikte Sûriye'nin fethine katılmış, onun vebâya yakalanması üzerine yerine geçmiş ve vebâya yakalanarak Ürdün yakınlarında vefat etmiştir.(76)
Rasûlullah'ın "Size, adamlarımın en hayırlısını gönderiyorum" yazısıyla Yemenlilere takdim ettiği Mu'âz'ı uğurlarken ona sorduğu soru ve aldığı cevap, fıkıh usûlünün temel kaidelerini koymaktadır: "Sana bir mesele geldiğinde ne ile hükmedeceksin?", "Allah'ın Kitabı ile", "Onda bulamazsan?", "Rasûlü'nün Sünneti ile", "Onda da bulamazsan?", "Reyimle ictihad eder, elimden gelen gayreti sarfederim", "Allah'a hamdolsun ki Rasûlü'nün elçisini, O'nun hoşnut kılacağı usul ve anlayışa muvaffak kılmıştır!". Sahih kaynakların(77) naklettikleri bu hadîs-i şerîf, daha birçok bilgi ve hüküm yanında şunları getirmektedir: a) Allah ve Rasûlü, olmuş, olacak bütün meselelerin çözümlerini getirmeyi murad etmedikleri için, Kitâb ve Sünnet'te, doğrudan ve açık hükmü bulunmayan meseleler de olacaktır. b) Bunların çözümü, ehli olanların ictihadlarıyle olacaktır. c) İctihad, Kitâb ve Sünnet'in ışığı altında aklı çalıştırmak, Şâri'in maksadı ile insanların ihtiyaç ve menfaatlerini bağdaştırmak suretiyle yapılacaktır.


76. Şîrâzî, age., s. 45; İbn Sa'd, age., C. III, s. 583-590; İbn Hacer, age., C. III, s. 406.
77. Ebû-Dâvûd, Akdıye, 11; Tirmizî, Ahkâm, 3.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: