HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Abdullah b. Mes'ûd (v. 32/653):
İlk müslümanların altıncısı olan İbn Mes'ûd ve annesi Ummu-Abd, Rasûlullah'ın (s.a.) hanesine o kadar yakın olmuşlardır ki, Ebû-Mûse'l-Eş'arî Medîne'ye geldiğinde, uzun zaman onları Hz. Peygamber'in aile efradından zannetmiştir. İbn Mes'ûd, Rasûl-i Ekrem'e, senelerce bizzat hizmet etmek şerefine ermiş, O'nun abdest suyunu, yastığını ve pabuçlarını taşımış, yetmiş kadar sûreyi doğrudan O'ndan öğrenmiş, bu arada tefsîre büyük faydası bulunan nüzul sebeplerine de muttali olmuştur. Ashâb-ı kirâm, kendileri içinde, ahlâk ve davranış bakımından Rasûl-i Ekrem'e en fazla benzeyen kişinin İbn Mes'ûd olduğunu ifade etmişlerdir. Hz. Ömer Kûfe'ye, Ammâr'ı vâlî, İbn Mes'ûd'u da mürşid ve müftî olarak göndermiş ve Kûfelilere şunu ifade etmiştir: "Bu iki kişi, Muhammed ashâbının seçkinlerindendir (nucebâ), onlara uyun, yollarından ayrılmayın, İbn Mes'ûd'a ihtiyacım olduğu halde, sizi kendime tercih ederek, onu gönderdim."
Hz. Osmân, İbn Mes'ûd'u önce Kûfe'ye emîr tayin etmiş, sonra da azlederek Medîne'ye dönmesini bildirmişti. Halk ve ileri gelenler azil haberini duyunca İbn Mes'ûd'a geldiler ve "Yerinden ayrılma, biz seni gerektiğinde koruruz" dediler. İbn Mes'ûd şu cevabı verdi: "Ona itâat benim borcumdur, ayrıca fitne kapısını açan ilk kişi olmayı da hiç istemem."
Rasûl-i Ekrem (s.a.) erkeklerin, alt giysilerinin, yerleri süpürürcesine uzun olmasını hoş görmezdi. İbn Mes'ûd, etekleri yere sarkan birini görmüş ve bunu yukarı çekmesini söylemişti, adam da ona "Sen de ey İbn Mes'ûd, eteğini yukarı kaldır" dedi. İbn Mes'ûd'un ona verdiği cevap, hadîslerin yorumlanması ve hayata uygulanması konusunda eşi bulunmaz bir rehberdir: "Ben senin gibi değilim, benim bacaklarım incedir ve hepinizden de esmerim." Evet, İbn Mes'ûd'un bu cevabı, onun ne ölçüde bir fakih olduğunun da delilidir. Ona göre, normal hallerde etek ve paçaların yerleri süpürmesi hem israf, hem pislik, hem de kibir alâmeti olduğu için menedilmiştir; fakat bu, vücuttaki bir kusuru, bir çirkinliği kapatmak için olursa yasak kapsamına girmez."
Ebû-Mûsâ'ya "kız, oğulun kızı ve kızkardeş"ten oluşan üç mirasçının hisseleri sorulmuştu, "kız yarısını, kızkardeş diğer yarıyı alır, oğlun kızı bir şey alamaz" cevabını verdikten sonra bir de İbn Mes'ûd'a sorun dedi. Ona sorduklarında "Kız yarıyı alır, oğlun kızı -üçte ikiyi tamamlamak üzere- altıda bir alır, geri kalanını da kızkardeş alır" cevabını verdi. Ebû-Mûsâ, onun cevabını öğrenince, "Bu âlim burada olduğu müddetçe bana soru sormayın" dedi.(72)


72. İbn Sa'd, Tabakât, C. III, s. 150; İbn Hacer, İsâbe, C. II, s. 361; Şirâzî, Tabakâtu'l-fukahâ, s. 43. İmam Şâfiî, Hz. Alî ile İbn Mes'ud'un farklı ictihadlarını toplamıştır; el-Umm, C. VII, s. 163-150.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: