HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


9- El ile tatmin:
Eli ile temas ederek boşalma âdeti bilhassa yeni yetişen gençler arasında yaygındır. İmam Mâlik; "onlar eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar; doğrusu bunlar yerilemezler. Bu sınırları aşmak isteyenler; doğrusu bunlar aşırı gidenlerdir" âyetine dayanarak, bu fiilin sınırı aşmaya dahil ve haram olduğunu ileri sürmüştür.28
Ahmed b. Hanbel ve İbn Hazm'a göre "meni, vücudun dışarı atmaya muhtaç olduğu birşeydir; onu eliyle atan, kan aldıran gibidir ve caizdir." Ancak Hanbelî fukahâsı bunu "zinâya düşme tehlikesi ve evlenme imkânından mahrum bulunma" şartlarına bağlamışlardır.
Mezkür fiil İmam Şâfiî'nin son içtihadına göre haramdır. Hanefîlere göre tahrimen mekruhtur; ancak "yapmadığı takdirde zinâya düşeceğinden korkan bir gencin affedileceği umulur." denilmiştir.29 alışkanlık yaptığı ve sıhhati bozduğu takdirde yasak fiiller arasında gireceği şüphesizdir.

10- Hayvan ile cinsi münasebet:
Cinsî sapıklık çeşitlerinden birisi de hayvan ile cinsî ilişiki kurmak ve birleşmektir. Bu çirkin fiil hem kadın, hem de erkek için haramdır. Cumhûra göre zinâ sayılmadığı için yapana had gerekmez, tazir cezası verilir. Hayvanın etini yemek-bu yüzden- haram olmaz.30

II- Evlilik:
1- Bekârlık ve evlilik:
Bazı din ve mezhebler, Allah'a ibâdet için evliliği terketmeyi, kadınlardan uzak durmayı tavsiye etmiş veya gerekli görmüşlerdir. Halbuki İslâm evliliği teşvik etmiş, kendini ibâdete vermek maksadıyla de olsa evlenmeden kaçınmayı hoş görmemiştir. Sahâbeden bazılarının böyle bir temâyül göstermeleri üzerine "Ey imân edenler! Allah'ın size helâl kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın, hudûdu da aşmayın; doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez" (el-Mâide: 5/87) âyeti nâzil olmuştur.
Gene böyle bir temâyül karşısında Rasûl-i Ekrem (s.a.v.): "Sünnetimi terkeden benden değildir."31 buyurmuştur.
Fıkıh bilginleri, "evlenmediği takdirde zinâyâ düşmekten korkan, evlenmeye de kudreti olan kimsenin evlenmesi farz, ibâdete kendini vermek için bekâr kalmaktan ise evlenmek daha evlâdır" hükmünü benimsemişler; ancak evlendiği takdirde evlilik hukukuna riâyet edemeyeceğinden korkan veya bunu bilen kimse için nikâhın mekruh ve memnû olduğunu ifâde etmişlerdir.3228. el-Kardavi ag. esr. s. 143; âyet: el-Müminûn: 23/6.
29. İbn Âbidin, Raddu'l-muhtâr, C. II, s. 109.
30. İbn Kudâme, el-Muğni, C. IX, s. 62 vd. Hanefi mezhebinde İmâm-ı A'zam'a göre kendisine yaklaşılan hayvanın etini yemek caizdir; İmâmeyn'e göre bu hayvanın eti yakılmalıdır. Ö. N. Bilmen, İstılâhât-ı Fıkhıyye, 1. B., C. III, s. 219.
31. Buhâri, K. en-Nikâh, 1; Müslim, K. en-Nikâh, 1.
32. İbnu'l-Humâm, Fethu'l-kadir (Nikâh bahsinin girişi), C. II. s. 339 vd.; H. Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, s. 276.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: